มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี

๒๔๙ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘-๕๒๙๒-๘๘๔๖

Copyright © 2017 All Rights Reserved.